Εγγραφή Πιστοποιημένων Τεχνικών

Μαζί με την εγγραφή σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλετέ στο info@euronics.gr εν ισχύ άδεια Πιστοποιημένου Επισκευαστή ηλεκτρονικών διατάξεων απεικόνισης ή την εγγραφή σας στο Μητρώο Επαγγελματιών Επισκευαστών καθώς επίσης και βεβαίωση ασφάλισης για την Κάλυψη Αστικών Ευθυνών που Προκύπτουν από την εν λόγω Δραστηριότητα . Εντός 5 ημερών από την εγγραφή και την αποστολή των δικαιολογητικών σας η εταιρεία μας δεσμεύεται να απαντήσει στο αίτημα σας και εφόσον εγκριθεί να σας παρέχει πλήρεις πληροφορίες για τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν .